Regulamin reklamcji

Regulamin reklamacji, regulujący warunki reklamacji pomiędzy operatorem / sprzedawcą a klientem / kupującym ("RR")

Postanowienia wstępne:

 1. Operatorem (sprzedawcą) w sklepie internetowym www.odziezdlakolarzy.pl jest VELO FROGMAN LTD, adres: Sofia Logistics Park, Abagar str 22, Sofia, 1138, Bułgaria
 2. Zamawiającym w sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która wyśle formularz elektroniczny z zamówieniem towaru.
 3. Niniejszy Regulamin Reklamacyjny reguluje stosunki prawne pomiędzy sprzedającym a zamawiającym w trakcie procesu reklamacyjnego dotyczących prawidłowości i jakości towaru i usług oferowanych przez sprzedającego.
 4. Za reklamację, zgodnie z  niniejszym Regulaminem Reklamacyjnym, uważa się egzekwowane przez zamawiającego prawo odpowiedzialności za wady towaru albo usług oferowanych przez sprzedającego, którym jest wymagana naprawa lub rekompensata za niewłaściwe wypełnianie warunków umowy.​  

Proces reklamacji:

 1. W zgodzie z niniejszym RR osoba uprawniona może zgłosić reklamację pisemnie albo pocztą elektroniczną.
 2. Z reklamacji musi jasno wynikać:
  • kto składa reklamację (imię, nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania),
  • przedmiot reklamacji, ewentualnie czego zamawiający się domaga,
  • adresat reklamacji,
  • data podania reklamacji,
  • podpis Zamawiającego albo podpis osoby upoważnionej wraz z dołączonym  pełnomocnictwem.
 3. W przypadku podania reklamacji mailem lub pisemnie przez osobę upoważnioną w imieniu zamawiającego musi być do reklamacji dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającego w sprawie reklamacji. 
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji podanych w punkcie 2. zostanie ona uznana za nieuzasadnioną.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego jak została rozpatrzona jego reklamacja.
 6. Za rozpoczęcie procesu reklamacji uznaje się dzień złożenia reklamacji przez Kupującego. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się:
  • w przypadku przesyłek pocztowych – dzień doręczenia reklamacji do biura podawczego w siedzibie zamawiającego)
  • przy doręczeniu osobistym – data na kopii reklamacji, potwierdzająca doręczenie 
  • przy doręczeniu pocztą elektroniczną – dzień doręczenia elektronicznej pocztowej wiadomości e-mailowej.
 7. Pozostałe stosunki prawne między sprzedającym a zamawiającym jednoznacznie nie uregulowane niniejszym Regulaminem Reklamacyjnym będą regulowane właściwymi postanowieniami poszczególnych umów zawartych między sprzedającym a zamawiającym, właściwymi postanowieniami ogólnie obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących na terytorium PL w tej kolejności.
 8. Klient zobowiązany jest do zwrotu reklamowanego towaru za pomocą najtańszej dostępnej opcji, która pozwala mu przy tym na śledzenie przesyłki u kuriera. W innym wypadku sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu całości kwoty wysyłki.
 9. Zamawiający jest uprawniony niniejszy Regulamin Reklamacyjny z powodu zmian przepisów prawnych i przedsiębiorczości kiedykolwiek zmieniać albo uzupełniać. Zamawiający określi przez opublikowanie na swojej stronie aktualne brzmienie Regulaminu Reklamacyjnego.

Niniejszy RR wchodzi w życie dnia 1.3.2019. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany RR bez uprzedniego powiadomienia.