Postanowienia regulaminu reklamacyjnego

 
 
 
 
 
 
Strona główna > Postanowienia regulaminu reklamacyjnego
 
 
 

 

Postanowienia wstępne.

 

Zamawiającym w sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która wyśle formularz elektroniczny z zamówieniem towaru.

 

Niniejszy Regulamin Reklamacyjny reguluje stosunki prawne pomiędzy sprzedającym a zamawiającym w trakcie procesu reklamacyjnego dotyczących prawidłowości i jakości towaru i usług oferowanych przez sprzedającego 

Za reklamację zgodnie z  niniejszym Regulaminem Reklamacyjnym uważa się egzekwowane przez zamawiającego prawo odpowiedzialności za wady towaru albo usług oferowanych przez sprzedającego, którym jest wymagana naprawa lub rekompensata za niewłaściwe wypełnianie warunków umowy. 

 

Proces reklamacji

 

W zgodzie z niniejszym RR osoba uprawniona może zgłosić reklamację pisemnie albo pocztą elektroniczną.

2. Z reklamacji musi jasno wynikać:
• kto reklamację podaje (imię, nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania),
• przedmiot reklamacji, ewentualnie czego zamawiający się domaga,
• adresat reklamacji,
• data podania reklamacji,
• podpis Zamawiającego albo podpis osoby upoważnionej wraz z dołączonym  pełnomocnictwem.

3. W przypadku podania reklamacji mailem lub pisiemnie przez osobę upoważnioną w imieniu zamawiającego musi być do reklamacji dołączone upełnomocnienie do reprezentowania zamawiającego w sprawie reklamacji.

4. W przypadku reklamacja nie zawiera informacji podanych w punkcie 2. zostanie ona uznana za nieuzasadnioną.

5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podania reklamacji. Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego jak została rozpatrzona jego reklamacja.

6. Za rozpoczęcie procesu reklamacji uznaje się dzień złożenia reklamacji przez Kupującego. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się:
• w przypadku przesyłek pocztowych – dzień doręczenia reklamacji do biura podawczego w siedzibie zamawiającego)
• przy doręczeniu osobistym – data na kopii reklamacji, potwierdzająca doręczenie 
• przy doręczeniu pocztą elektroniczną – dzień doręczenia elektronicznej pocztowej wiadomości e-mailowej.

7. Pozostałe stosunki prawne między sprzedającym a zamawiającym jednoznacznie nie uregulowane niniejszym Regulaminem Reklamacyjnym będą regulowane właściwymi postanowieniami poszczególnych umów zawartych między sprzedającym a zamawiającym, właściwymi postanowieniami ogólnie obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących na terytorium PL w tej kolejności.

8. Zamawiający jest uprawniony niniejszy Regulamin Reklamacyjny z powodu zmian przepisów prawnych i przedsiębiorczości kiedykolwiek zmieniać albo uzupełniać. Zamawiający określi przez opublikowanie na swojej stronie aktualne brzmienie Regulaminu Reklamacyjnego.

Niniejszy RR wchodzi w życie dnia 01.01.2015. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany RR bez uprzedniego powiadomienia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja